Wstępne szkolenia BHP Poznań

Przed dopuszczeniem pracownika do pracy należy przeprowadzić szkolenie wstępne z
zakresu bhp.
Najpóźniej można je przeprowadzić w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.


Szkolenie wstępne nie jest konieczne jedynie w sytuacji, gdy pracownik podejmuje pracę na
tym samym stanowisku, na którym pracował u poprzedniego pracodawcy bezpośrednio
przed zawarciem umowy u nowego pracodawcy, o ile szkolenie nie straciło swojej ważności.


Szkolenie wstępne składa się z dwóch etapów:

  1. szkolenie wstępne ogólne - instruktaż ogólny, który jest prowadzony przez BHP-owca w danym zakładzie pracy lub specjalisty z po za zakładu.
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy - instruktaż stanowiskowy.

Cele instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu
bhp o charakterze ogólnym, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy, a także z
zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.


Instruktaż stanowiskowy powinien obejmować zapoznanie pracownika z czynnikami
środowiska pracy oraz ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, a także
sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki. Przede
wszystkim celem szkolenia wstępnego na stanowisku pracy jest bezpieczne wykonywanie
pracy na danym stanowisku, jak i zapoznanie z oceną ryzyka na stanowisko pracy.


Odbycie szkolenia wstępnego bhp należy udokumentować poprzez sporządzenie karty
szkolenia wstępnego. Kartę tę należy przechowywać w aktach osobowych pracownika w
części B.

 

Zaufało nam już 302 osób!

z takich firm jak: