I Postanowienia ogólne.

 1. Organizatorem szkoleń na www.onlinebhp.comBHP PLUS PATRYK ULATOWSKI, Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań, NIP 7822312663, zwana w dalej Organizatorem.
 2. Przedmiotem usługi organizacja szkolenia z zakresu BHP.
 3. Regulamin szkolenia dostępny jest na stronie www.onlinebhp.com .
 4. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.
 5. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów i Uczestników, a także prawa i obowiązki Administratora Portalu, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego www.onlinebhp.com.
 6. Wszelkie treści zawarte w autorskich materiałach szkoleniowych, programach, scenariuszach ćwiczeń, stanowią przedmiot przysługujących Organizatorowi autorskich praw majątkowych.
 7. Każdy Uczestnik ma możliwość odczytu oraz ściągnięcia treści regulaminu na swoje Urządzenie, a także dokonania wydruku.

II Definicje.

 1. Klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który wykonuje działalność gospodarczą w sposób zorganizowany, ciągły i korzysta z usług Portalu.
 2. Uczestnik– Klient lub osoba fizyczna, którą Klient wyznaczył do uczestnictwa w szkoleniach dostępnych w Portalu.
 3. Organizator – BHP PLUS PATRYK ULATOWSKI, Porzeczkowa 9, 61-306 Poznań, NIP 7822312663, administrujący Portal www.onlinebhp.com.
 4. Portal–platforma elearningowa dostępna pod adresem www.onlinebhp.com.
 5. Panel Uczestnika - zbiór informacji dotyczących usług świadczonych na rzeczUczestnika na łamach Portalu.
 6. Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 8. Administrator portalu – osoba zarządzająca i udostępniająca zasoby Portalu.
 9. Certyfikat - pisemne zaświadczenie potwierdzające ukończenie przez Użytkownika, z wynikiem pozytywnym, odpowiedniego szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

III Techniczne warunki korzystania z Portalu.

 1. W celu korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać:
  - urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  - dostęp do sieci Internet;
  - adres poczty email.
 2. Portal zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość zapisywania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.
 4. Portal informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Portalu.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies, zawarte są w Polityce Plików Cookies udostępnianej pod adresem http://onlinebhp.com/page/polityka-plikow-cookies stanowią integralną część niniejszego regulaminu.

 

IV Rejestracja w Portalu.

 1. Klient i Uczestnik w celu założenia Profilu w Portalu dokonuje rejestracji poprzez:
  - podanie swojego loginu, adresu e-mail oraz hasła.
 2. Po założeniu Panelu Klienta, Użytkownik ma możliwość m.in:
  - dokonania wyboru i zakupu szkolenia;
  - wyznaczenia Uczestnika;
  - zmiany swoich danych;
  - zmiany swojego hasła;
  - edycji profilu;
  - usunięcia konta.
 3. Korzystanie ze wszystkich usług świadczonych na łamach Portalu udostępnione jest tylko dla zarejestrowanych Klientów/Uczestników.
 4. Klient lub jakakolwiek osoba podająca swoje dane bądź dane w celu wypełnienia formularza rejestracyjnego, zobowiązuje się do podania w formularzu danych zgodnych z prawdą.
 5. Klient/Uczestnik przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści:
  - przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług portalu;
  - dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.

                                                                          

V Zakres usług Portalu.

 1. Portal daje Klientom i Uczestnikom możliwość skorzystania m.in. z funkcjonalności:
  - Korzystania z eszkolen;
  - Podejścia do egzaminu;
  - Uzyskania certyfikatu.
 2. Na mocy niniejszego regulaminu Organizator  zrealizuje na rzecz Klienta i wyznaczonego przez niego Uczestnika świadczenie usług edukacyjnych w zakresie BHP, zwanych dalej „Kursem”.
 3. Klient wybiera szkolenie online udostępnione na stronie www.onlinebhp.com .
 4. Użytkownik przystępujący do usług świadczonych za pośrednictwem Portalu podając swoje dane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie Portalu oraz kontaktując się z Administratorem Portalu.
 5. Użytkownik Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkownika na łamach Forum.
 6. Klient  składa zamówienie w następujący sposób:
  - wybór usług, dokonywany przez dodanie ich do koszyka,
  - podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowanie,
  - opcjonalnie – Klient dodaje swojego pracownika
  - wybór formy płatności,
  - zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuje i płace”,
  - wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta
 7. Przed wiążącym wysłaniem zamówienia Klient ma możliwość sprawdzenia i skorygowania przez siebie wprowadzonych danych.
 8. Umowa jest finalizowana dopiero w momencie wiążącego wysłania zamówienia przez Klienta wraz z opłaceniem faktury po tym jak zamówione usługi zostały przez niego dodane do koszyka i Klient następnie zakończy swój wybór klikając przycisk "Zamawiam i płacę" na stronie finalizacji zamówień.

VI Prawa i obowiązki Organizatora.

 1. Organizator zobowiązuje się zapewnić materiały i system szkoleń online z zakresu BHP.
 2. W ramach niniejszego regulaminu Organizator:
 3. zapewnieni przeprowadzenie szkolenia na łamach Portalu;
 4. zapewni materiały szkoleniowe;
 5. przeprowadzać będzie częściowe testy kwalifikacji z materiału realizowanego podczas Kursu.
 6. Regulamin nie przenosi na Klienta/Uczestnika jakichkolwiek praw autorskich ani nie ustanawia na jego rzecz licencji.
 7. Organizator dokłada należytej staranności w celu zapewnienia najlepszej realizacji świadczenia usług, jednakże nie może i nie ponosi odpowiedzialności za zakres opanowanych przez Klienta/Uczestnika wiadomości przekazanych na zajęciach. 

VII Prawa i obowiązki Klienta/Uczestnika.

 1. Klientowi, który dokonał zakupu szkolenia jako Konsument  wobec którego usługa została w pełni wykonana ( szkolenie już się odbyło w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia) i przy składaniu zamówienia wyraził zgodę na wcześniejsze spełnienie świadczenia, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość NIE PRZYSŁUGUJE.
 2. Zakazane jest umieszczanie opinii przez Klienta/Uczestnika:
  - niosących treści bezprawne;
  - obelżywych lub oszczerczych, zawierających pogróżki albo treści obsceniczne lub nieprzyzwoite;
  - fałszywych lub mylących;
  - naruszających  prawa osób trzecich;
  - rozpowszechniających spam;
  - zawierających linki oraz reklamy serwisów konkurencyjnych dla www.onlinebhp.com,
  - wirusów czy innych technologii działających na szkodę Portalu i Użytkowników.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania Uczestnika, którego wskazał.
 4. Klient/ Uczestnik lub jakakolwiek osoba posiadająca wiedzę o naruszeniach praw może je zgłosić poprzez wysłanie wiadomości, w której treści wskaże rodzaj naruszenia oraz podmiot, który się go dopuścił.
 5. Klient nie może przekazywać kodów (danych dostępowych) do konta na Portalu osobom nieuprawnionym, chyba że jest to osoba wyznaczona przez Klienta w trakcie składania zamówienia (Uczestnik).
 6. Klient/Uczestnik korzystający z  Portalu zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych zarówno innych Użytkowników jak i Portalu.
 7. Klient/Uczestnik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć, logotypów, utworów bez uprzedniej zgody osoby uprawnionej.
 8. Naruszenie zasad można zgłosić poprzez wysłanie wiadomości  e-mail na adres: [email protected]
 9. W ramach Portalu zabronione jest działanie Klient/Uczestnik, które naruszałoby w rażący sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
 10. Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia wystawiany jest wyłącznie Klientowi/Uczestnikowi, który pozytywnie ukończył szkolenie okresowe BHP korzystając z www.onlinebhp.com.
 11. Klientom/Uczestnikow, którzy nie ukończyli szkolenia, tj. nie uzyskali 60 % poprawnych odpowiedzi z testu,  Certyfikat nie zostanie wystawiony.
 12. Jednorazowe wystawienie i przesłanie Certyfikatu o ukończeniu szkolenia na wskazany adres Klienta/Uczestnika jest bezpłatne.
 13. Po pozytywnym ukończeniu szkolenia, Certyfikat będzie dostępny również w zakładce „Certyfikaty”.

VIII Ceny

 1. Ceny usług wobec Klienta podawane są  p w polskich złotych.
 2. Ceną ostateczną, wiążącą Klienta jest cena zakupu szkolenia podana na stronie Portalu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 3. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuję i płacę”.

IX  Płatności

 

 1. Usługi świadczone na Portalu są odpłatne.
 2. Płatność  za zakupione szkolenie dokonuje się:
  - systemem płatności przelewy24;płatność przelewem tradycyjnym.
  Użytkownik zobowiązany jest podać prawdziwe dane do faktury VAT.

 

X Prawo KONSUMENTA do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.

 1. Wyłączenia prawa odstąpienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą, nie przysługuje konsumentowi między innymi w wypadkach:
  - o świadczenie usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 2. Z zastrzeżeniem rozdziały VII pkt. 1  regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład, pisemnie na adres: ………………………………….
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Administrator wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a dla pozostałych umów od dnia zawarcia umowy.

XI Procedura reklamacyjna.

 1. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia wszelkich zakłóceń w funkcjonowaniu Portalu, wysyłając maila podanego na stronie www.onlinebhp.com/kontakt w którego treści wpisuje:
  - dane Użytkownika umożliwiające kontakt;
  - rodzaj usługi, której dotyczy zakłócenie;
  - rodzaj błędnego funkcjonowania;
  - czas, który stanowi podstawę reklamacji;
  - zarzuty Użytkownika;
  - okoliczności uzasadniające reklamację;
  - ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia;
   w celu ułatwienia procedury reklamacyjnej.
 2. Portal, rozpatrzy zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14  dni od chwili zgłoszenia reklamacji, wskazując czy uznaje reklamacje oraz w jaki sposób zamierza ją wykonać lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 4. W przypadku uznania reklamacji, Portal niezwłocznie podejmuje działania w celu realizacji jej treści.

XII Rezygnacja ze świadczonych usług

 1. Klient, który zamówił szkolenie może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w razie nie przestrzegania zasad niniejszego regulaminu przez Organizatora.
 2. Organizator może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Klienta zarejestrowanego w przypadku, gdy:
  • Klient, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Portalu,
  • Klient zamieszcza w Portalu treści bezprawne,
  • Klient dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  • Klient w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Portalu,
 3. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Organizatora zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.
 4. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Klientowi dostępu do Konta oraz jego usunięciem.

XIII Postanowienia końcowe.

1.Regulamin jest dostępny pod adresem: www.onlinebhp.com

2.Jeżeli Klientem jest Konsument spory Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 • http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
 • http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
 • Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
 • wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
 • powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email [email protected]
 • platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

3.Jeżeli Użytkownikiem jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane w pierwszej kolejności polubownie przez Strony w drodze negocjacji lub mediacji, a w przypadku niedojścia Stron do porozumienia – przez  Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

 

Zaufało nam już 1300 osób!

z takich firm jak: