Ilość szkoleń Cena
1 - 100 120,00 zł
Data ważności: 5
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie BHP dla pracodawców

Szkolenia BHP dla pracodawców przeznaczone są nie tylko dla właścicieli firm, ale również dla osób piastujących stanowiska kierownicze i menadżerskie. Proponujemy kursy, dzięki którym uczestnicy zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz związanych z nimi regulacji prawnych. Jeśli chodzi o szkolenie okresowe BHP stanowiska kierownicze, do których jest ono adresowane to także: brygadzista czy mistrz produkcji. Szkolenie okresowe BHP kierowników powinno zainteresować również osoby odpowiedzialne za swoich podwładnych, a wykonujące inne profesje.
Program szkolenia
 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
  a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp;ochrony pracy kobiet i młodocianych;profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami;szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy,
  b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
 4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki
 5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
 7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenia społeczne pracowników)
 8. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego
Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zaufało nam już 1300 osób!

z takich firm jak: