Ilość szkoleń Cena
1 - 100 130,00 zł
Data ważności: 5 lat
Cena zawiera
 • Czasowy dostęp do materiałów szkoleniowych,
 • Certyfikat oraz opłatę za jego dostarczenie,
 • Dostęp do części egzaminacyjnej,
 • Wsparcie wykładowcy szkolenia,
 • Doradztwo w zakresie BHP

Szkolenie dla Pracowników inżynieryjno - technicznych

Szkolenie okresowe BHP dla inżynierów w tym dla konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, techników, technologów, projektantów, organizatorów produkcji oraz innych pracowników zakładów o charakterze inżynieryjno-technicznym

Program szkolenia
 1. Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:
  a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
  - praw i obowiązków pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP,
  - odpowiedzialności projektantów, konstruktorów i technologów związanej z wykonywanym zawodem,
  - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń zakładów pracy (w tym pomieszczeń higieniczno-sanitarnych),
  - wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych,
  - systemu oceny zgodności wyrobów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  - nadzoru i kontroli warunków pracy;
  b) problemy związane z interpretacją niektórych przepisów
 2. Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 3. Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pracy i ergonomii, w tym w zakresie metod likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych (m.in. przez odpowiednie rozwiązania projektowe, technologiczne i organizacyjne)
 4. Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (w szczególności urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne, urządzenia zabezpieczające, środki ochrony indywidualnej)
 5. Ćwiczenia dotyczące uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii w projektowaniu
 6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku
Podstawa prawna

Rozporządzenie MPIPS z dnia 26.09.1997r.w sprawie ogólnych przepisów bhp Rozporządzenie MGiP z dnia 27.07.2004r.w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp Ustawa Kodeks pracy (Dz.U.1998r,nr 21,poz. 94,ze zm.)

Zaufało nam już 1300 osób!

z takich firm jak: